Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2023 &  Hướng Dẫn Chi Tiết

Việc nắm rõ các thông tin về thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp bạn tuân thủ luật pháp thuế và tối ưu hóa tình hình tài chính cá nhân của mình . Trong bài viết này, Vina Accounting sẽ cung cấp thông tin về mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn chi tiết cách điền tờ khai này.

Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân

Những hiểu biết về tờ khai thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp cá nhân và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cách tuân thủ đúng các quy định thuế.

Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân
Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một hình thức thuế trực thu được áp dụng lên thu nhập của cá nhân sau khi đã trừ đi các khoản thuế miễn thuế và các khoản giảm trừ gia cảnh. Đây là một trong những nguồn tài chính quan trọng của ngân sách quốc gia và đồng thời cũng là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân trong việc đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Xác định tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo Quý hay theo Tháng

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân có thể được xác định theo quý hoặc theo tháng, tùy thuộc vào điều kiện của doanh nghiệp:

Xác định tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo Quý hay theo Tháng
Xác định tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo Quý hay theo Tháng
 • Kê khai thuế TNCN theo tháng áp dụng cho doanh nghiệp không đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý. Điều này áp dụng khi tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ trong năm trước đó không vượt quá 50 tỷ đồng.
 • Kê khai thuế TNCN theo quý áp dụng cho doanh nghiệp đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ xác định bằng tổng doanh thu từ các tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch. Nếu doanh nghiệp tập trung khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc hoặc địa điểm kinh doanh, doanh thu bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc hoặc địa điểm kinh doanh.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động, họ có thể lựa chọn khai thuế TNCN theo quý. Sau khi kinh doanh đủ 12 tháng, họ có thể chuyển sang khai thuế theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý, dựa trên mức doanh thu của năm dương lịch trước đó.

Người nộp thuế phải tự xác định xem họ thuộc đối tượng khai thuế theo quý hay theo tháng. Nếu họ đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý, họ có thể chọn khai thuế theo tháng hoặc quý trong suốt năm dương lịch. Nếu đang thực hiện khai thuế theo tháng và muốn chuyển sang khai thuế theo quý, họ cần gửi văn bản đề nghị đến cơ quan thuế trước ngày 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý. Nếu không gửi văn bản, họ sẽ tiếp tục khai thuế theo tháng.

Nếu người nộp thuế phát hiện họ không đủ điều kiện khai thuế theo quý, họ phải bắt đầu khai thuế theo tháng từ tháng đầu của quý tiếp theo. Họ không cần nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp số tiền thuế theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý. Cơ quan thuế có thể xác định lại số tiền thuế và tính phạt nếu phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện khai thuế theo quý. Người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ thời điểm nhận được thông báo từ cơ quan thuế.

Đối tượng cần nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Các đối tượng cần nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân bao gồm những thay đổi theo công văn Số: 5189/TCT-CS của Tổng Cục Thuế, trong đó có các nội dung mới từ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế. Theo công văn này:

 • Trước đây, các tổ chức và cá nhân trả thu nhập mà không có sự phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý không phải nộp tờ khai thuế.
 • Tuy nhiên, theo các quy định mới trong Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và công văn Số: 5189/TCT-CS, ngay cả khi không có sự phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý thì tổ chức và cá nhân vẫn phải thực hiện việc nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

Hướng dẫn khai tờ khai mẫu số 05/KK-TNCN – Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Hãy tham khảo tờ khai thuế thu nhập cá nhân sau đây để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và đảm bảo tính chính xác trong việc khai thuế của bạn.

Hướng dẫn khai tờ khai mẫu số 05_KK-TNCN - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
Hướng dẫn khai tờ khai mẫu số 05_KK-TNCN – Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Mẫu tờ khai 05/KK-TNCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng … năm … hoặc Quý … năm … 

[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế: …………… 

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………………………… 

[07] Quận/huyện: …..  [08] Tỉnh/thành phố: …… 

[09] Điện thoại: …  [10] Fax: … [11] Email: ……. 

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): …..……… 

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………………… 

[15] Quận/huyện: …. [16] Tỉnh/thành phố: …. 

[17] Điện thoại: …..  [18] Fax: ….  [19] Email: … 

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: …  Ngày: ….. 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Đơn vị tính Số người/

Số tiền

1 Tổng số người lao động: [21] Người
Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động [22] Người
2 Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế [23]=[24]+[25] [23] Người
2.1 Cá nhân cư trú [24] Người
2.2 Cá nhân không cư trú [25] Người
3 Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân [26]=[27]+[28] [26] VNĐ
3.1 Cá nhân cư trú [27] VNĐ
3.2 Cá nhân không cư trú [28] VNĐ
4 Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế [29]=[30]+[31] [29] VNĐ
4.1 Cá nhân cư trú [30] VNĐ
4.2 Cá nhân không cư trú [31] VNĐ
5 Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [32]=[33]+[34] [32] VNĐ
5.1 Cá nhân cư trú [33] VNĐ
5.2 Cá nhân không cư trú [34] VNĐ
6 Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo hiểm của các doanh nghiệp không thành lập tại Việt Nam cho người lao động [35] VNĐ
7 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động [36] VNĐ

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………

Chứng chỉ hành nghề số:………..

.…,ngày ……tháng …..năm ….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN

 • Chỉ tiêu [01]: Chọn kỳ kê khai của NNT và kỳ phát sinh nghĩa vụ kê khai theo tờ khai.
 • Chỉ tiêu [02], [03]: Đánh dấu [02] nếu tờ khai được lập lần đầu trong hạn kê khai. Đánh dấu [03] nếu sau khi hết hạn kê khai, tờ khai cần kê khai bổ sung.
 • Chỉ tiêu [04] đến [11]: Làm theo thông tin từ Tờ khai đăng ký thuế của NNT.
 • Chỉ tiêu [12] đến [20]: Nếu NNT ký hợp đồng kê khai với Đại lý thuế, đại lý thuế kê khai thay NNT theo đăng ký thuế của đại lý.
 • Chỉ tiêu [21]: Ghi tổng số Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong kỳ.
 • Chỉ tiêu [22]: Ghi số cá nhân cư trú nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công theo Hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên.
 • Chỉ tiêu [23]: Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế (Chỉ tiêu [24] + Chỉ tiêu [25]).
 • Chỉ tiêu [24]: Ghi số cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đã khấu trừ thuế.
 • Chỉ tiêu [25]: Ghi số cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đã khấu trừ thuế.
 • Chỉ tiêu [26]: Tổng TNCT trả cho cá nhân (Chỉ tiêu [27] + Chỉ tiêu [28]).
 • Chỉ tiêu [27]: Ghi tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác mà tổ chức, cá nhân trả cho cá nhân có hợp đồng lao động kéo dài từ 03 tháng trở lên và những cá nhân không có hợp đồng lao động hoặc chỉ có hợp đồng lao động dưới 03 tháng trong thời gian cụ thể.
 • Chỉ tiêu [28]: Ghi các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân không cư trú trong kỳ.
 • Chỉ tiêu [29]: Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác.
 • Chỉ tiêu [30]: Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động (Chỉ tiêu [30] = Chỉ tiêu [35] x Thuế suất 10%).

Lưu ý: Cần chú ý rằng các thuế TNCN từ tiền lương, tiền công phải tuân theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Lời kết

Hy vọng rằng thông qua hướng dẫn chi tiết của VINA ACCOUNTING trong bài viết trên sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Hãy luôn thực hiện quy trình khai thuế chính xác để đảm bảo sự minh bạch và ổn định trong quản lý tài chính cá nhân của bạn.

 

Xem thêm: