Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần gồm có gì?

Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần là một loại tài liệu cần nên chuẩn bị đầu tiên trong hồ sơ khi đi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Hiện này, pháp luật về doanh nghiệp đã có các quy định cụ thể về loại giấy tờ này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2020. Bài viết dưới đây, Vina Accounting sẽ cung cấp cho bạn về nội dung của biểu mẫu và những thông tin pháp lý cần biết.

1. Nội dung của mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập của công ty cổ phần

Căn cứ theo phụ lục I-4 được ban hành cùng với Thông tư 01/ 2021/ TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về giấy đề nghị gồm các nội dung cơ bản được hiển thị rõ qua biểu mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày……tháng……năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/ thành phố….…….

Họ & tên tôi là (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………….

Việc đăng ký công ty cổ phần tôi sẽ là người đại diện theo pháp luật và Chủ tịch Hội đồng quản trị với các nội dung sau đây:

 1. Tình trạng thành lập doanh nghiệp (đánh dấu X vào ô được chọn):
Thành lập mới đây
Thành lập dựa trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập dựa trên cơ sở phân chia doanh nghiệp
Thành lập dựa trên cơ sở hợp nhất các doanh nghiệp
Thành lập dựa trên cơ sở chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp
Thành lập dựa trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
Thành lập dựa trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo hiểm xã hội, quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện
 1. Tên doanh nghiệp:

Tên công ty được viết bằng Tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):………………………………..

Tên công ty được viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………………………………………..

Tên công ty được viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………..

 1. Địa điểm đặt trụ sở chính:

Số nhà, hẻm, đường phố/tổ/ấp/thôn:…………………………………………………………………..

Xã/ Phường/ Thị trấn:……………………………………………………………………………………….

Quận/ Huyện/ Thị trấn:……………………………………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố trực thuộc:……………………………………………………………………………….

Số điện thoại:……………………………………………………..Fax (nếu có):…………………………

Địa chỉ Email:……………………………………………….Tên Website (nếu có):………………..

Mẫu đề nghị thành lập công ty cổ phần

Nếu doanh nghiệp bạn đang đăng ký có địa chỉ của trụ sở chính nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế hoặc khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông thích hợp):

Khu công nghiệp
Khu chế xuất
Khu kinh tế
Khu công nghệ cao

Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội:⃞

Đánh dấu X vào ô vuông nếu là công ty chứng khoán, công ty quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư về chứng khoán: 𑂽 và kê khai thêm một vài thông tin dưới đây.

Giấy phép thành lập cũng như hoạt động số (nếu có):………..được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp vào ngày:………/………/……..

Doanh nghiệp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các đảo hay xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển cũng như các khu vực khác có liên quan đến an ninh quốc phòng: Có 𑂽 Không 𑂽

 1. Ngành nghề kinh doanh (ghi tên ngành và mã theo ngành cấp 4 trong hệ thống ngành kinh tế tại Việt Nam):
STT Tên ngành Mã ngành Ngành nghề kinh doanh (đánh dấu X vào ô vuông để chọn một trong các ngành nghề đã kê khai trên)
𑂽
𑂽
𑂽
 1. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ (bằng số/VNĐ):……………………………………………………………………………….

Vốn điều lệ (bằng chữ/VNĐ):……………………………………………………………………………..

Giá trị tương ứng với đơn vị tiền tệ nước ngoài (nếu có viết bằng số và loại ngoại tệ):………………………………………………………………………………………………………………….

Nên hiển thị rõ các thông tin về giá trị tương ứng với đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có 𑂽             Không 𑂽

 1. Nguồn vốn điều lệ:
Loại hình nguồn vốn Số tiền (bằng số/VNĐ hoặc giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài Tỷ lệ (%)
Vốn tư nhân
Vốn nước ngoài
Vốn từ ngân sách Nhà nước
Nguồn vốn khác
Tổng cộng
 1. Thông tin chi tiết về cổ phần:
 • Mệnh giá của cổ phần (VNĐ):
STT Loại hình cổ phần Số lượng Giá trị (bằng số/VNĐ) Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1 Cổ phần phổ thông
2 Cổ phần ưu đãi cổ tức
3 Cổ phần ưu đãi hoàn lại
4 Cổ phần ưu đãi biểu quyết
5 Cổ phần ưu đãi khác
Tổng số:
 • Thông tin về các loại cổ phần được cho phép chào bán:
STT Loại hình cổ phần được phép chào bán Số lượng
1 Cổ phần phổ thông
2 Cổ phần ưu đãi cổ tức
3 Cổ phần ưu đãi hoàn lại
4 Cổ phần ưu đãi biểu quyết
5 Cổ phần ưu đãi khác
Tổng số:
 1. Cổ đông sáng lập phải kê khai theo Phụ lục I-7 được ban hành kèm với Thông tư số 01/ 2021/ TT-BKHĐT):

Thông tin về người đại diện theo pháp luật hoặc người được đại diện uỷ quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức kê khai theo Phụ lục I-10 được ban hành cùng với Thông tư số 01/ 2021/ TT-BKHĐT):

 1. Cổ đông là những nhà đầu tư đến từ nước ngoài phải kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành cùng với Thông tư số 01/ 2021/ TT-BKHĐT):

Thông tin về những người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện được nhận uỷ quyền của cổ đông là các nhà đầu tư nước ngoài hoặc là tổ chức kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành cùng với Thông tư số 01/ 2021/ TT-BKHĐT):

Mẫu đề nghị thành lập công ty cổ phần

Thông tin về giấy chứng nhận việc đăng ký đầu tư kê khai đối với trường hợp cổ đông là các nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định của Bộ Luật Đầu tư:

Mã số dự án:……………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp:……/……./………Tại cơ quan cấp:………………………………………………………..

 1. Người đại diện theo quy định của pháp luật:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………….Giới tính:……….

Chức danh trong công ty:………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:……../………/……….Dân tộc:………………………Quốc tịch:………………………..

Các loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

CMND/CCCD:………………………………………………………………………………………………….

Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………………………………

Loại khác (ghi cụ thể):………………………………………………………………………………………

Số giấy tờ pháp lý cá nhân:……………………………………………………………………………….

Ngày cấp:……/……/………Nơi cấp:………………..Ngày đáo hạn (nếu có):…../……/…….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………

Số nhà, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/ấp:…………………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn:…………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã:…………………………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố trực thuộc:……………………………………………………………………………….

Quốc gia:………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………..Email (nếu có):…………………………………………………

 1. Thông tin chi tiết để đăng ký thuế:

11.1. Thông tin về Tổng giám đốc/Giám đốc:

Họ tên đầy đủ của Tổng giám đốc/Giám đốc:……………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………………

11.2. Thông tin chi tiết về Kế toán trưởng/Nhân viên phụ trách kế toán (nếu có):

Họ tên đầy đủ của Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:……………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………………………

11.3.  Địa điểm nhận thông báo thuế (chỉ kê khai phần này nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác với địa chỉ đặt trụ sở chính):

Số nhà, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/ấp/thôn:………………………………………………….

Xã/ Phường/ Thị trấn:……………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã:………………………………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố trực thuộc:……………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………….Fax (nếu có):………………………………….

Địa chỉ email:…………………………………………………………………………………………

11.4.  Ngày bắt đầu hoạt động (nếu trong trường hợp mà doanh nghiệp đã dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty sẽ không cần phải kê khai nội dung này):……/.……/……….

11.5.  Hình thức hạch toán: Đánh dấu X vào ô vuông có chứa một trong hai ô hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc. Đối với trường hợp hợp nhất  ô “Hạch toán độc lập” mà nó thuộc đối tườn lập và phải gửi báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền, bạn đánh dấu thêm vào ô “Đã có báo cáo tài chính hợp nhất”.

Hạch toán độc lập 𑂽 Đã có báo cáo tài chính hợp nhất
Hạch toán phụ thuộc 𑂽 𑂽

Mẫu đề nghị thành lập công ty cổ phần

11.6.  Năm tài chính:

Được áp dụng từ ngày……/……. đến ngày..…../…….

(ghi nhận rõ ngày, tháng bắt đầu và kết thúc của kỳ kế toán)

11.7.  Tổng số lao động được dự kiến:………………………………………………………………………….

11.8.   Hoạt động theo các dự án: BOT/ BTO/ BOO/ BT/ BLT/ BTL/ O&M:

Có 𑂽 Không 𑂽

11.9.  Chọn 1 trong 4 phương pháp tính thuế GTGT sau:

Khấu trừ: 𑂽

Trực tiếp trên GTGT: 𑂽

Trực tiếp trên doanh số: 𑂽

Không phải nộp thuế GTGT: 𑂽

 1. Đăng ký sử dụng hóa đơn:
Tự in hóa đơn 𑂽 Đặt in hóa đơn 𑂽
Sử dụng hóa đơn điện tử 𑂽 Mua hóa đơn của cơ quan thuế 𑂽
 1. Thông tin về vấn đề đóng bảo hiểm xã hội:

Chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội sau:

Hàng tháng 3 tháng đóng một lần 6 tháng đóng một lần
𑂽 𑂽 𑂽

Cần lưu ý:

 • Nếu doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp hoặc diêm nghiệp và được trả lương theo sản phẩm, có thể chọn 1 trong 3 hình thức đóng bảo hiểm xã hội bao gồm: hàng tháng, 03 tháng một lần và 06 tháng một lần.
 • Nếu doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính khác: sẽ phải đánh dấu X vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.
 1. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia tách, hợp nhất hoặc được chuyển đổi chỉ kê khai đối với các trường hợp thành lập công ty dựa trên cơ sở chia tách, hợp nhất hay chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………….

Mã số thuế của doanh nghiệp:…………………………………………………………………………..

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ kê khai khi không có mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế:………………..Ngày cấp…../……/…….Nơi cấp:……………………

Đề nghị phòng Đăng ký kinh doanh chấm dứt việc tồn tại đối với các doanh nghiệp bị chia, hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện cũng như địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.

 1. Thông tin về các hộ kinh doanh đã được chuyển đổi chỉ kê khai đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp dựa trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh:

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………

Số giấy chứng nhận đã đăng ký hộ kinh doanh:…………………………………………………..

Ngày cấp:……./……../……. Nơi cấp:……………………………………………………………………

Mã số thuế của hộ kinh doanh chỉ kê khai 10 số:………………………………………………….

Địa chỉ đặt trụ sở hộ kinh doanh:………………………………………………………………………..

Tên chủ hộ kinh doanh:…………………………………………………………………………………….

Các loại giấy tờ pháp lý cá nhân phải kê khai theo đúng trong giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên giấy chứng nhận việc đăng ký thuế của hộ kinh doanh:

CMND/CCCD:………………………………………………………………………………………………….

Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………………………………

Loại khác (ghi cụ thể):………………………………………………………………………………………

Ngày cấp:……/……/………Nơi cấp:……………….Ngày đáo hạn (nếu có):……/……./……

Mẫu đề nghị thành lập công ty cổ phần

 1. Thông tin về các cơ sở bảo hiểm xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện được chuyển đổi chỉ kê khai đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội:

Tên cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):…………….

Số giấy chứng nhận việc đăng ký thành lập đối với cơ sở bảo trợ xã hội và số giấy phép thành lập cũng như việc công nhận quỹ điều lệ đối với quỹ xã hội và quỹ từ thiện:…………………………..Ngày cấp:………./……../…………Nơi cấp:………………………..

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hay quỹ từ thiện chỉ kê khai 10 số: …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ đặt trụ sở chính:……………………………………………………………………………………

Tên người đại diện tại cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hay quỹ từ thiện:………………..

Các loại giấy tờ pháp lý cá nhân phải kê khai theo đúng trong giấy tờ pháp lý cá nhân được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hay quỹ từ thiện.

CMND/CCCD:………………………………………………………………………………………………….

Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………………………………

Loại khác (ghi cụ thể):………………………………………………………………………………………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân phải kê khai theo đúng giấy tờ pháp lý cá nhân được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hay quỹ từ thiện:

Ngày cấp:…../……/……..Nơi cấp:………………….Ngày hết hạn (nếu có):…../……/……

Đối với trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Phòng đăng ký công bố nội dung về đăng ký thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia.

Tôi xin cam kết:

 • Theo quy định của pháp luật và các điều lệ công ty là người có đầy đủ quyền, nghĩa vụ để thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được dùng đúng với mục đích của pháp luật.
 • Sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử và mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật.
 • Chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật về tính hợp pháp, đúng đắn và trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh công ty được nêu trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Cần lưu ý:

 • Đối với trường hợp tòa án hoặc trọng tài đã chỉ định một người phải tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký công ty, người được chỉ định sẽ phải kê khai thông tin vào phần này.
 • Đối với trường hợp đăng ký thay đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký chuyển đổi người đại diện theo pháp luật, sau khi thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty phải kê khai thông tin tại phần này.
 • Khi đăng ký thành lập công ty cổ phần thông qua hình thức chuyển đổi từ hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử, tại cơ sở bảo trợ xã hội người nộp hồ sơ phải trình bản sao giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký thành lập.

Đồng thời, phải công nhận các điều lệ của quỹ xã hội hay quỹ từ thiện trong hồ sơ đăng ký công ty qua mạng điện tử cũng như có thể nộp trực tiếp bản chính tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp giấy chứng nhận đã đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định tại Điều 27 và Điều 28 của Nghị định số 01/ 2021/ NĐ-CP ngày 04/ 01/ 2021 của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp.

 • Nếu nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty hoặc mua cổ phần, phần vốn góp vào làm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nên phải kê khai thông tin này.
 • Nếu công ty của bạn có nhiều hơn 1 người đại diện theo pháp luật, phải nhập đầy đủ thông tin cho tất cả những người đại diện theo pháp luật.
 • Trong trường hợp công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày thành lập đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đó được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Nếu năm niên độ kế toán giống với năm dương lịch, sẽ ghi từ ngày 01/ 01 đến ngày 31/ 12.

Mẫu đề nghị thành lập công ty cổ phần

Nếu niên độ kế toán khác với năm dương lịch, sẽ ghi ngày và tháng bắt đầu năm tài chính là ngày đầu tiên của quý cũng như ngày và tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.

 • Chỉ kê khai đối với trường hợp thành lập mới. Để đưa ra quyết định lựa chọn 1 trong 4 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đối với chỉ tiêu này, doanh nghiệp nên sử dụng các quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến các phương án  kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Không được kê khai trong trường hợp công ty được thành lập do việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và doanh nghiệp đó phải có trách nhiệm đảm bảo rằng các điều kiện về vấn đề sử dụng hóa đơn tự in, đặt in hoặc hóa đơn điện tử và mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật.
 • Người đại diện của doanh nghiệp theo pháp luật sẽ trực tiếp ký vào phần này.

Trong trường hợp nếu đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời cũng đăng ký việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty đó phải chuyển đổi ký trực tiếp vào mục này.

Đối với trường hợp tòa án hoặc trọng tài chỉ định người thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, người được chỉ định sẽ phải trực tiếp ký vào phần này.

2. Tải file các mẫu giấy đề nghị việc thành lập công ty cổ phần

Tải nhanh mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty Cổ phần file Word tại đây.

Tải nhanh mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần file PDF tại đây.

Trên đây là toàn bộ nội dung chia sẻ về mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần được cập nhật mới nhất của Vina Accounting. Hy vọng, qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu được chi tiết về nội dung của mẫu giấy đề nghị khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần.