Mẫu biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh dành cho doanh nghiệp mới nhất 2023

Khi doanh nghiệp muốn tạm ngừng kinh doanh sẽ phải thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng trước đó, doanh nghiệp cần phải tiến hành họp nội bộ để đưa ra biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh. Bài viết dưới đây của VinaAccounting sẽ gửi đến bạn thông tin về hình thức và cách lập biên bản tạm ngừng kinh doanh.

bien ban hop ve viec tam ngung kinh doanh

I. Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020, khi muốn tạm ngừng kinh doanh phía doanh nghiệp phải thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

Theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP: “Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.”

Do vậy, doanh nghiệp phải tiến hành họp tạm ngừng kinh doanh trước khi ra quyết định tạm ngừng.

Biên bản họp tạm ngừng kinh doanh là biên bản ghi lại các nội dung của cuộc họp.

Tùy theo loại hình kinh doanh, các doanh nghiệp sẽ có biên bản họp tạm dừng khác nhau:

 • Đối với công ty TNHH 02 thành viên trở lên và công ty hợp danh: Biên bản họp của Hội đồng thành viên.
 • Đối với công ty cổ phần: Biên bản họp Hội đồng quản trị.

bien ban hop ve viec tam ngung kinh doanh

Doanh nghiệp phải tiến hành họp nội bộ trước khi ra quyết định tạm ngừng kinh doanh

Xem thêm: Mẫu biên bản thẩm định giá tài sản mới nhất 2023

II. Mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh

1. Mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần

Biên bản họp tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần còn được gọi là biên bản họp Hội đồng quản trị. Bạn có thể tham khảo mẫu biên bản sau:

CÔNG TY TNHH BAO BÌ HÒA HỢP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 01/2022/BBHH                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                          ————————————-

                                                                      Hàm Mỹ, ngày 15 tháng 05 năm 2020                                   

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 15/05/2022, tại trụ sở Công ty TNHH Bao Bì Hòa Hợp, địa chỉ số 28, thôn Phú Hưng, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, chúng tôi gồm:

Thành phần tham dự:

 1. Bà: Nguyễn Thị Lâm, sở hữu 2.700.000.000 đồng giá trị phần vốn góp, đại diện 90% tổng vốn điều lệ, tương đương 50% số phiếu biểu quyết.
 2. Ông: Nguyễn Công Sơn, sở hữu 300.000.000 giá trị phần vốn góp, đại diện 10% tổng vốn điều lệ, tương đương 50% số phiếu biểu quyết.
 3. Bà: – Thư ký cuộc họp

– Vắng mặt: 0

Chủ tọa cuộc họp: Bà: Nguyễn Thị Lâm

    Số thành viên tham gia dự họp có quyền biểu quyết:  2 người, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Lâm tuyên bố cuộc họp hội đồng thành viên được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp

 1. Lấy ý kiến thông qua các nội dung: 

Tạm ngưng hoạt động từ ngày   01/06/2022 đến ngày  31/12/2022

Lý do tạm ngừng hoạt động: Kinh doanh gặp khó khăn 

 1. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với việc tạm ngừng hoạt động công ty nêu trên 

 1. Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành: 02 phiếu/02 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp

– Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

– Không có ý kiến: 0 phiếu

 1. Hội đồng thành viên quyết định: thông qua việc tạm ngừng hoạt động công ty nêu trên. Giao Bà Nguyễn Thị Lâm, đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản lưu tại trụ sở Công ty, 01 bản gửi Phòng đăng ký kinh doanh.

Buổi họp kết thúc vào lúc 4 giờ 30 phút cùng ngày.

(Các thành viên, thư ký ký tên và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên là biên bản họp Hội đồng thành viên công ty. Nội dung biên bản sẽ thay đổi tùy thực tế diễn ra

CÔNG TY TNHH ….

Số ../…/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————-

     ……, ngày …  tháng …  năm …….

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 Hôm nay, vào lúc … giờ  … ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty TNHH …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:

 1. Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu………..chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

 1. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.
 2. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.
 3. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.
 4. Ông /Bà …… – Thư ký cuộc họp

– Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..(chủ tọa) tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

 1. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Tạm ngừng hoạt động công ty từ ngày   …/…/…. đến ngày  …/…/….

Lý do tạm ngừng hoạt động: …………………………………………………………………..

 1. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với việc tạm ngừng hoạt động công ty nêu trên

 1. Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành: ….. phiếu/……. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

– Số phiếu không tán thành:0 phiếu

– Không có ý kiến: 0 phiếu

 1. Hội đồng thành viên quyết định: thông qua việc tạm ngừng hoạt động công ty nêu trên. Giao Ông /Bà……….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản lưu tại trụ sở Công ty, 01 bản gửi Phòng đăng ký kinh doanh.

Buổi họp kết thúc vào lúc … giờ … cùng ngày.

Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký

3. Mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty hợp danh

CÔNG TY TNHH ….

Số ../…/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             ————————————-

     Địa phương, ngày …  tháng ..  năm ….

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc  ……..   ngày  ……..

Tại trụ sở 

Địa chỉ số  …….. ,  …….. ,  …….. ,  ……..

Chúng tôi gồm:

 1. Thành viên hợp danh:

– Ông/Bà  ……..  – Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu  …….. đồng, chiếm tỷ lệ  …….. % vốn điều lệ

……..

2.Thành viên góp vốn:

……..

– Ông /Bà  ……..  – Người ghi biên bản

– Vắng mặt: ……..

Ông/bà  …….. tuyên bố số thành viên dự họp đạt …….. % vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

 1. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Tạm ngưng hoạt động Công ty hợp danh  …  từ ngày …….. đến ngày ……..

Lý do tạm ngừng hoạt động:  ……..

 1. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung tạm ngừng kinh doanh nêu trên.

 1. Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành:  ……..  phiếu/ ……..  phiếu, đạt tỷ lệ  …….. % trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

– Số phiếu không tán thành:  ……..  phiếu

– Không có ý kiến:  ……..  phiếu

 1. Hội đồng thành viên quyết định: thông qua việc thay đổi địa chỉ và điều lệ công ty như nêu trên. Giao Ông /Bà …….. , đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc  ……..  cùng ngày

Chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản

III. Hướng dẫn cách điền thông tin biên bản họp tạm ngừng kinh doanh

Nội dung biên bản họp tạm ngừng kinh doanh sẽ thay đổi tùy theo thực tế cuộc họp diễn ra nhưng cơ bản phải đảm bảo được những nội dung bắt buộc sau:

 • Thời gian, địa điểm cuộc họp: Ghi rõ thời gian, địa điểm, ngày giờ diễn ra 
 • Thành phần tham dự: Ghi rõ những người tham gia cuộc họp là ai, chức vụ gì, phần trăm vốn góp, phần trăm số biểu biết. Số lượng tham gia, vắng mặt.
 • Nội dung cần lấy ý kiến: Ghi rõ chi tiết thời gian ngừng hoạt động (ghi rõ ngày, tháng năm), lý do tạm ngừng hoạt động.
 • Ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự phiên họp: Thể hiện ý kiến đồng ý hay không đồng ý của các thành viên
 • Tỷ lệ biểu quyết: Ghi rõ số lượng, tỷ lệ phần trăm của phiếu đồng ý và không đồng ý
 • Quyết định: Thông qua tỷ lệ biểu quyết, quyết định có thông qua việc tạm ngừng kinh doanh hay không; ghi rõ đại diện được cử thực hiện các thủ tục hành chính.
 • Ngày, giờ kết thúc buổi họp
 • Chữ ký của tất cả thành viên tham gia và thư ký

bien ban hop ve viec tam ngung kinh doanh

Biên bản họp tạm ngừng kinh doanh phải đảm bảo một số nội dung nhất định

Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán trái phiếu doanh nghiệp mới nhất 2023

Trên đây là những thông tin về việc tạm ngừng kinh doanh và 3 mẫu biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của 3 loại hình doanh nghiệp khác nhau mà Vina Accounting tổng hợp gửi đến bạn. Hy vọng những nội dung được chia sẻ trên sẽ hữu ích với bạn trong công việc và cuộc sống.