Mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty TNHH mới nhất

Trong quá trình góp vốn điều lệ thành lập công ty TNHH, các thành viên sẽ cần họp bàn và lập mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn để ghi chép lại các nội dung quan trọng. Ở bài viết lần này, Vina Accounting sẽ cung cấp mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty TNHH để bạn đọc cùng tham khảo và sử dụng khi cần thiết.

I. Biên bản góp vốn là gì?

Biên bản góp vốn là văn bản ghi lại việc góp vốn điều lệ thành lập công ty TNHH. Biên bản thỏa thuận góp vốn này được lập ra nhằm công nhận việc góp vốn của một cá nhân, tập thể hoặc doanh nghiệp cổ phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp.

Các thông tin trong biên bản góp vốn bao gồm: thông tin cá nhân của người góp vốn, phần góp vốn, giá trị góp vốn,….

II. Giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

CÔNG TY TNHH ….

—————

Số ./CN – …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

CÔNG TY TNHH ………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………….

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư: ……….

Ngày cấp: ../../….

Vốn điều lệ: …………………. VNĐ (………………………..)

CHỨNG NHẬN

Ông/bà: …………………………..

Sinh ngày: ././…. Quốc tịch: ………………..

Chứng minh nhân dân/ CCCD số: ………………….

Ngày cấp: ././… Nơi cấp: …………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………

Phần vốn góp: ………………

Giá trị vốn góp: ………………

Góp vốn bằng: (Tài sản, tiền mặt)

Ngày góp: .././……

……., ngày ……. tháng ……. năm ………

Đại diện theo pháp luật của Công ty

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

III. Mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty TNHH

CÔNG TY …………….

Số …./BCHĐ-HL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(V/v: Tiến độ góp vốn điều lệ Công ty)

Hôm nay, ngày …../…../….., vào hồi ….., tại Trụ sở chính của Công ty: ……….., các thành viên sáng lập tổ chức họp Hội đồng thành viên để bàn bạc và cho ý kiến về việc tổ chức và thực hiện tiến độ góp vốn của Công ty TNHH ………………. (sau đây được gọi tắt là “Công ty”) với nội dung chính như sau:

  1. THÀNH PHẦN THAM DỰ
  2. Chủ tọa cuộc họp: ………………… – Thành viên sáng lập, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty;
  3. Thư ký cuộc họp: …………………. – Thành viên sáng lập;
  4. Thành viên khác……………………………….. – Thành viên sáng lập;
  5. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Hội nghị bắt đầu vào lúc 9h30’. Chương trình họp đã thông qua các quyết nghị sau:

  1. Các thành viên nhất trí góp vốn vào Công ty với tổng số vốn như đã đăng ký là …………. đồng (…………. đồng Việt Nam), với cơ cấu vốn như sau:

a/ Ông/bà: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm ……….% vốn điều lệ;

b/ Ông/bà: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm ……….% vốn điều lệ;

c/ Ông/bà: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm ……….% vốn điều lệ;

  1. Các thành viên sáng lập nhất trí thực hiện góp vốn làm … đợt với số vốn góp mỗi đợt là:

a/ Đợt 1: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

b/ Đợt 2: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

c/ Đợt 3: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

d/ Đợt 4: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

Các thành viên góp vốn theo tiến độ sau:

Ngày …../…../….. (theo cam kết góp vốn khi thành lập công ty), các thành viên sáng lập góp đợt 1;

Ngày …../…../….., các thành viên sáng lập góp đợt 2;

Ngày …../…../….., các thành viên sáng lập góp đợt 3;

Ngày …../…../….., các thành viên sáng lập góp đợt 4.

Sau khi bàn bạc, thảo luận và đọc lại một lượt Biên bản này, các thành viên tham dự Hội nghị đều nhất trí với nội dung và xác nhận tính chính xác, trung thực của Biên bản.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, và lưu tại Sổ biên bản của Công ty TNHH ………………………

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Tên cổ̉ đông/thành viên Chữ ký

Mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty TNHH

IV. Cách viết mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty tnhh

  • Biên bản góp vốn cần ghi rõ ngày, tháng, năm diễn ra cuộc họp.
  • Ghi chép đầy đủ thông tin gồm họ tên ngày sinh, hộ khẩu, địa chỉ, số CMTND/CCCD của thành viên góp vốn.
  • Nội dung biên bản ghi rõ từng thành viên góp vốn bao nhiêu, tỷ lệ phần trăm vốn điều lệ, phương thức và các đợt góp vốn, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp, chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc do các thành viên bình bầu.

Mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty TNHH

Trên đây là những chia sẻ của Vina accounting về mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty TNHH, hy vọng sẽ hữu ích cho bạn đọc trong quá trình hoàn tất các thủ tục có liên quan.