Nghiệp vụ kế toán trường học bao gồm những gì? 

Chắc hẳn nhiều người mới bắt đầu công việc kế toán hoặc các sinh viên mới ra trường đều có thắc mắc chung về những điểm khác biệt của kế toán trường học và kế toán doanh nghiệp. Để giải đáp câu hỏi này một cách cụ thể, Vinaacounting gửi đến quý độc giả bài viết dưới đây về chi tiết những nhiệm vụ, công việc mà một kế toán trường học phải làm.

I. Thế nào là kế toán trường học?

Có thể thấy rằng, ngày nay, tất cả các ngành nghề đều cần đến người làm công việc kế toán. Không chỉ ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hay thương mại dịch vụ mà cả ở trường học cũng cần đến các kế toán viên để có thể hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày ở trường nói chung.

Kế toán trường học
Kế toán trường học sẽ áp dụng chế độ kế toán vào các hoạt động của trường học

Có thể hiểu đơn giản rằng, kế toán trường học áp dụng các chế độ kế toán hiện hành vào việc hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thu, chi ngân sách hay nhận rút dự toán của trường học. Kế toán là bộ phận tham mưu cho các cán bộ và lãnh đạo nhà trường, kế toán trường học có thể giúp nhà trường thực hiện tốt chức năng tổ chức và quản lý tài chính trong công tác tài chính – kế toán nói chung theo đúng chế độ Nhà nước ban hành.

II. Nhiệm vụ của kế toán trường học là gì?

Ở trường học, các kế toán viên sẽ phải thu thập và xử lý các thông tin, số liệu kế toán theo từng đối tượng và nội dung công việc kế toán riêng biệt theo đúng chuẩn và chế độ kế toán.

Hơn nữa, kế toán trường học cũng cần thực hiện kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính và các nghĩa vụ thu, nộp thanh toán nợ của học sinh, nhà trường, đồng thời kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán.

Kế toán trường học còn có nhiệm vụ phân tích các thông tin và số liệu kế toán để tham mưu và đề xuất các giải pháp nhằm phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị.

Kế toán trường học
Kế toán trường học phải thu thập và xử lý thông tin phù hợp với từng đối tượng ở trường học

Kế toán trường học là người sẽ xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn, đồng thờ cung cấp các thông tin và số liệu kế toán, cũng như bảo quản và lưu trữ các loại hồ sơ, chứng từ, sổ sách có liên quan đến công tác tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nhiệm vụ khác của kế toán trường học là theo dõi, phối hợp và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế toán của các đơn vị nhỏ hơn của trường, đồng thời tham gia các hội đồng như: thi đua khen thưởng, xét học bổng, kiểm kê thanh lý tài sản, đấu thầu… các hoạt động tổ chức đoàn thể khác trong trường; và thực hiện một số nhiệm vụ khác được nhà trường giao cho.

III. Kế toán trường học cần làm những công việc gì?

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của một kế toán trường học, kế toán viên cần kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận nội bộ, các dữ liệu chi tiết và tổng hợp, đồng thời kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh và sự cân đối giữa số liệu chi tiết và tổng hợp.

Bên cạnh đó, kế toán trường học cần thường xuyên kiểm tra số dư cuối kỳ để nắm được tính hợp lý và chính xác, khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Một công việc vô cùng quan trọng của một kế toán nhà trường nữa là hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, thuế giá trị gia tăng, công nợ và báo cáo thuế khối văn phòng của trường, đồng thời lập quyết toán văn phòng cơ quan.

Kế toán nhà trường cần theo dõi sát sao công nợ khối văn phòng và quản lý tổng quan công nợ của toàn cơ quan, từ đó có cơ sở xác định và đề xuất lập dự phòng, xử lý công nợ phải thu khó đòi từ cơ quan.

Kế toán trường học
Kế toán trường học cần kiểm tra số dư thường xuyên để nắm các thông tin liên quan đến từng báo cáo chi tiết

Kế toán nhà trường sẽ là người lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, từng năm và các báo cáo giải trình chi tiết, đồng thời tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở, cũng như hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

Hơn nữa, kế toán nhà trường cần thực hiện thống kê, tổng hợp số liệu kế toán và cung cấp các số liệu này cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

Ngoài ra, kế toán nhà trường cần giải trình các số liệu, cung cấp các hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế và kiểm toán, thanh, kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng tài vụ kế toán, đồng thời đưa ra các kiến nghị và đề xuất các biện pháp để khắc phục, cải tiến quy trình, công việc có liên quan.

Công việc của một kế toán trường học là phải căn cứ vào tình hình thu, chi một cách thường xuyên và các khoản phát sinh thực tế trong năm. Kế toán trong trường học phải tổng hợp và khái quát được toàn bộ tình hình kinh tế tài chính năm để có cơ sở lập thuyết minh dự toán cho năm tài chính tiếp theo.

IV. Kế toán chi tiết các phần hành ở trường học

  • Kế toán tiền và vật tư

Kế toán trường học phản ánh lại tình hình giao nhận dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, cũng như tình hình tăng giảm vật tư và các cách xử lý nguồn kinh phí đã nhận trong học kỳ.

  • Kế toán tài sản cố định
  • Hạch toán, theo dõi các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định

Kế toán viên có trách nhiệm mở sổ chi tiết để theo dõi tài sản cố định, mua sắm… đồng thời tính toán hao mòn tài sản cố định, thanh lý và nhượng bán tài sản cố định.

  • Kế toán các khoản thu

Kế toán nhà trường nắm rõ các khoản thu từ hoạt động thường xuyên của nhà trường như học phí của học sinh và kinh phí xây dựng.

  • Kế toán các khoản chi

Kế toán nhà trường chịu trách nhiệm chi trả cho nhà cung cấp về thiết bị vật tư trường học, học sinh và các đối tượng khác, cũng như chi cho hoạt động thường xuyên.

Kế toán trường học
Kế toán trường học là người tính toán lương tháng và trích lương đóng bảo hiểm cho giáo viên
  • Kế toán tiền lương và bảo hiểm

Kế toán viên sẽ là người tính lương tháng cho giáo viên trường học, trích lương giáo viên để đóng các loại bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi lương cho cán bộ nhân viên của nhà trường.

  • Kế toán nguồn kinh phí

Kế toán nhà trường có trách nhiệm hạch toán các nghiệp vụ nhận dự toán từ Ngân sách Nhà nước như nguồn cấp kinh phí hoạt động và nguồn kinh phí các dự án.

  • Kết chuyển các nghiệp vụ, lên sổ sách và báo cáo tài chính cuối kỳ học

Cuối mỗi kỳ học, kế toán trường học có nhiệm vụ thực hiện các bút toán, qua đó xử lý các loại dự án, các nguồn kinh phí và các khoản chi vào cuối niên độ kế toán.

Vừa rồi là những kiến thức về kế toán trường học mà Vinaacounting gửi đến quý độc giả. Bên cạnh cung cấp các kiến thức về kế toán, Vinaacounting còn mang đến các dịch vụ khác liên quan đến thuế, tài chính, kiểm toán và pháp lý chuyên sâu cho các doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website của Vinaacounting tại địa chỉ https://vinaaccounting.vn hoặc gọi đến hotline 0901 22 73 88.