Kế toàn tài chính là gì? Nhiệm vụ, vai trò cần biết

Kế toán tài chính là gì? Vị trí này đảm nhận công việc gì trong doanh nghiệp tổ chức. Và họ có vai trò quan trọng ra sao? Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin này.

Công việc của kế toán tài chính là gì?

I. Khái niệm kế toán tài chính

Kế toán tài chính được hiểu là vị trí kế toán đảm nhiệm các công việc liên quan đến việc thu thập, phân tích, đánh giá những dữ liệu, thông tin kinh tế có liên quan đến công ty. Thông tin đó được tổng hợp và cung cấp cho việc lập báo cáo tài chính phục vụ cho những đối tượng có nhu cầu sử dụng.

Kế toán tài chính có vai trò trò trong việc phân tích những biến động, phản ánh tình trạng về tài sản và dòng tiền vốn của doanh nghiệp.

Trong bộ phận tài chính kế toán thường có hai vị trí rõ ràng là kế toán tổng hợp và kế toán số liệu. Công việc cụ thể của mỗi vị trí được phân chia rõ ràng để đảm bảo hiệu quả trong công việc cụ thể:

 • Kế toán tổng hợp: Vị trí này sẽ chịu trách nhiệm trong việc ghi nhận, thống kê và phản ánh cũng như tổng hợp các số liệu thu được dựa trên những những tài khoản, sổ sách và báo cáo tài chính. Các thông tin được ghi nhận một cách tổng quát theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.
 • Kế toán số liệu: Vị trí này sẽ được phân công ghi chép theo dõi hãy các số liệu chi tiết về các đối tượng kế toán. Chúng cần phải hạch toán một cách rõ ràng theo yêu cầu của quản lý mỗi doanh nghiệp.

Kế toán tài chính cần phân tích những biến động tài chính của doanh nghiệp

II. Nhiệm vụ của kế toán tài chính trong doanh nghiệp

Đối với mỗi doanh nghiệp, bộ phận kế toán tài chính là một bộ phận quan trọng. Nhiệm vụ của kế toán tổng hợp bao gồm các công việc sau:

 • Cung cấp các thông tin về những vấn đề kế toán theo yêu cầu của ban lãnh đạo. cũng như đối tác. Mọi số liệu do bên kế toán tài chính cung cấp phải có độ chính xác tuyệt đối, khách quan đúng theo các chuẩn mực của kế toán. Như vậy mới có thể giúp ban giám đốc đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp.
 • Các thông tin về kế toán tài chính thường là những giá trị số liệu cụ thể. Nhờ vào đó, ban lãnh đạo có thể thường xuyên đánh giá được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Bộ phận này thường xuyên cần phải lập các báo cáo liên quan đến tình hình tài chính của công ty như báo cáo tài chính tổng quát, báo cáo chi phí, để giúp ban lãnh đạo có thể tối ưu chi phí và cắt giảm những khoản ảnh không cần thiết của doanh nghiệp.
 • Nếu công ty có các khoản bảo hiểm doanh nghiệp phát sinh thì bộ phận tài chính kế toán cần phải xử lý rủi ro khi có những biến động tài chính.
 • Hỗ trợ ban giám đốc trong việc ổn định tình hình tài chính của doanh nghiệp giải quyết các khiếu nại, tranh chấp và tham mưu đóng góp ý kiến vào hoạt động vay vốn ngân hàng, đầu tư.

III. Quy định cần tuân thủ của kế toán tài chính

Kế toán tài chính tính phải làm việc theo những quy tắc đã được quy định trong điều 6 của Luật kế toán như sau:

 • Giá trị của các tài sản công ty cũng như những khoản vay sẽ được ghi nhận theo giá trị gốc ban đầu của chúng.
 • Giữa mỗi kỳ kế toán năm phải có sự nhất quán về các quy định và phương pháp kế toán áp dụng. Nếu trường hợp có sự thay đổi thì cần được giải trình chi tiết trong báo cáo tài chính.
 • Tổng hợp đầy đủ các nghiệp vụ hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp phát sinh một cách khách quan, chính xác đúng với thực tế và kỳ kế toán.
 • Báo cáo tài chính cần được thực hiện chính xác và đúng thời hạn.
 • Theo điều 31, 32 quy định tại Luật kế toán thì các doanh nghiệp cần công khai những thông tin và số liệu trong báo cáo tài chính.
 • Việc đánh giá tài sản cũng như phân bổ các khoản thu chi cần thực hiện một cách đồng nhất, vô cùng thận trọng, chính xác không được có sự sai lệch.
 • Báo cáo tài chính cần chú trọng vào nội dung chính xác, khách quan, đúng bản chất của mỗi giao dịch hơn là chú trọng về hình thức.

IV. Kế toán tài chính phải thực hiện báo cáo gì?

Bộ phận kế toán tài chính có nhiệm vụ giúp doanh nghiệp thực hiện các báo cáo kho định kỳ thì theo yêu cầu của các cơ quan, ban ngành cụ thể như sau:

 • Theo tháng: Cần có các báo cáo như báo cáo thuế giá trị gia tăng, báo cáo thuế thu nhập cá nhân.
 • Theo quý: Cũng tương tự như tháng sẽ có báo cáo thuế giá trị gia tăng và báo cáo thuế thu nhập cá nhân cộng thêm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Theo năm: Thì sẽ có báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế môn bài.

Các loại sổ kế toán gồm có:

 • Tổng hợp sổ nhật ký chung
 • Tổng hợp dữ liệu từ sổ cái
 • Báo cáo các loại công nợ phải thu và phải trả
 • Quản lý thu chi tiền mặt và tiền gửi
 • Tùy vào đơn vị sẽ có thêm báo cáo quản lý nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm
 • Báo cáo doanh thu và chi phí của doanh nghiệp
 • Các thông báo phát hành hóa đơn, kiểm tra giấy nộp tiền

V. Quy trình hạch toán trong kế toán tài chính

 • Bước 1: Tổng hợp các hoạt động các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp có phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, kế toán sẽ thu thập lại những chứng từ, số liệu tổng hợp từ các phòng ban khác.
 • Bước 2: Lập các chứng từ kế toán gốc sau khi tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Kế toán tài chính cần lập các chứng từ gốc để thể hiện các hoạt động phát sinh này. Đồng thời, kế toán sẽ sắp xếp chúng một cách hợp lý để phục vụ cho việc rà soát.
 • Bước 3: Lập các sổ kế toán. Kế toán doanh nghiệp sẽ tiến hành nhập liệu các chứng từ gốc đã được tạo ở bước 2 vào sổ nhật ký chung, sổ cái và sổ chi tiết.
 • Bước 4: Thực hiện các bút toán điều chỉnh hoặc kết chuyển. Công việc này thực hiện vào thời điểm kết thúc niên độ, các kế toán doanh nghiệp phải xử lý những công việc như bút toán điều chỉnh, khấu hao tài sản cố định, phân bổ các khoản chi phí phù hợp, kết chuyển những khoản doanh thu chi phí và hình thành nên được kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.
 • Bước 5: Cân đối chi phí. Các kế toán cần phải phân loại từng mục cụ thể từ các hoạt động phát sinh để lập bảng cân đối phát sinh. Bên cạnh đó, kế toán tài chính cũng cần xem tình hình biến động của các đối tượng trong kỳ báo cáo. Sau đó, họ sẽ kết hợp các sổ kế toán đã ghi chép để lập báo cáo tài chính.
 • Bước 6: Xây dựng báo cáo tài chính theo quy định và quyết toán thuế. Đây là bước quan trọng nhất một bao gồm nhiều hoạt động phức tạp và tổng hợp số liệu hàng ngày. Công việc này đòi hỏi kế toán phải thật sự thận trọng. Có bốn mẫu báo cáo tài chính cần phải thực hiện đó là báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo việc lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

Kế toán tài chính cần tuân thủ quy trình làm việc chặt chẽ

Kế toán tài chính là một bộ phận vô cùng quan trọng của doanh nghiệp. Bộ phận này giúp hoàn thiện các hồ sơ cho doanh nghiệp và giải trình trước các cơ quan chức năng. Nếu bạn còn bất cứ vấn đề nào thắc mắc, bạn có thể liên hệ với Vina Accounting để được hỗ trợ thêm nhé. Đây là một đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp kế toán uy tín nhất.