TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh là tổ chức trực thuộc VINA GLOBAL, thực hiện chức năng hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước.
Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh có các nhiệm vụ sau đây:
1. Thực hiện dịch vụ hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo quy định của pháp luật.
2. Cung cấp dịch vụ thông tin về doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo quy định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Phát hành ấn phẩm thông tin đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

3. Đào tạo, tập huấn pháp luật về đăng ký kinh doanh và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã cho các cơ quan đăng ký kinh doanh, tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên phạm vi cả nước.

* TẦM NHÌN Giai đoạn 2020 – 2025: Là đơn vị uy tín hàng đầu Việt Nam trong vai trò hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước. Đồng thời thực hiện chức năng kết nối & chuyển giao công nghệ, thương mại hóa hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc Gia.

* SỨ MỆNH Kết nối các mạng lưới và cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc Gia;