Mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH

Bạn muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nhưng chưa biết cách viết giấy đề nghị đăng ký kinh doanh đúng cách và chuẩn pháp lý. Bài viết dưới đây Vina accounting sẽ chia sẻ cách viết giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH chi tiết và cụ thể nhất, mời bạn cùng theo dõi.

I. Biểu mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên cụ thể nhất

Mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm các nội dung sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …  Giới tính: …

Chức danh:..

Sinh ngày: …/…/…Dân tộc: …Quốc tịch: ….

Chứng minh nhân dân số: ….

Ngày cấp: …/……/…Nơi cấp: …

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (trường hợp không có CMND): …

Số giấy chứng thực cá nhân: ….

Ngày cấp: …/…/…Ngày hết hạn:  …/…/…Nơi cấp: ….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/ấp/xóm/thôn: ………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ……………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………

Tỉnh/Thành phố: ………………….

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………. Fax: …………………..

Email: ………………………………………. Website: ……………

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi là người đại diện chính theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập

Tình trạng Đánh dấu X vào ô thích hợp
Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi

2. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (phải ghi bằng chữ in hoa): …………………………..

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………….

Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………

3. Địa chỉ trụ sở chính

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………. Fax: ……………………………

Email: …………………………………………… Website: ………………………

4. Ngành, nghề kinh doanh

Ghi tên và mã dựa theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

STT Tên ngành Mã ngành

5. Chủ sở hữu

 1. a) Đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân (lưu ý chỉ kê khai nếu chủ sở hữu không phải là người đại diện theo pháp luật):

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): ………………. Giới tính: …………….

Sinh ngày: …/…/……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: …………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………………

Ngày cấp: …/….…/…….. Nơi cấp: ………………………………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (trường hợp không có CMND): ……….

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………..

Ngày cấp: …/….…/…….. Ngày hết hạn: ………/……/…… Nơi cấp: ……….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………. Fax: ……………………………..

Email: ………………………………………. Website: ……………………….

 1. b) Đối với trường hợp chủ sở hữu là tổ chức:

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: ………………………………………

Do: …………………… cấp/phê duyệt ngày ……./……./…………………….

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………

Tỉnh/Thành phố:…………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………. Fax: ………………………………….

Email: ………………………………………. Website: …………………………..

Danh sách người đại diện của công ty theo ủy quyền (kê khai theo mẫu nếu có): Gửi kèm

Mô hình tổ chức công ty

Mô hình tổ chức công ty Đánh dấu X vào ô thích hợp
Hội đồng thành viên
Chủ tịch công ty

6. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ): …………………………………………………………

7. Nguồn vốn điều lệ

Loại nguồn vốn Tỷ lệ (%) Số tiền (bằng số, VNĐ)
Vốn trong nước:

+ Vốn nhà nước

+ Vốn tư nhân

Vốn nước ngoài
Vốn khác
Tổng cộng

8. Vốn pháp định

Ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số VNĐ):

………………………………………………………………………………………………………….

9. Thông tin đăng ký thuế

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty):……..

Điện thoại:…………………………………………………………………………

Họ và tên Kế toán trưởng:……………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………..

2 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:…………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh:………………………….

Tỉnh/Thành phố:…………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………….. Fax:…………………………………

Email:………………………………………………………………………………..

3 Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …./….…/……
4
Hình thức hạch toán Đánh dấu X vào ô thích hợp
Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
5 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

6 Tổng số lao động (dự kiến):…………………………………………………
7 Đăng ký xuất khẩu (Có/Không):……………………………………………
8 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng:…………………………………………………………..

Tài khoản kho bạc:………………………………………………………………

9
Các loại thuế phải nộp Đánh dấu X vào ô thích hợp
Giá trị gia tăng
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Tài nguyên
Thu nhập doanh nghiệp
Môn bài
Tiền thuê đất
Phí, lệ phí
Thu nhập cá nhân
Khác
10 Ngành, nghề kinh doanh chính ( doanh nghiệp chọn ngành, nghề được liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký):………………………………………..

10. Thông tin về doanh nghiệp bị chia, tách, hợp nhất, được chuyển đổi

 1. i) Tên doanh nghiệp (phải ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………….

Mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế: …………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ thực hiện kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

 1. ii) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ thực hiện kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Tôi cam kết:

 • Bản thân không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.
 • Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công ty, đồng thời được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

Các giấy tờ gửi kèm:

– ……………..

– ………………

– ……………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)

Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH

II. Biểu mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên chi tiết nhất

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên trở lên chi tiết và cụ thể như sau:

Phụ lục I-3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……….

Tôi là:(ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………………..

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập

Tình trạng thành lập Đánh dấu X vào ô thích hợp
Thành lập dựa trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập dựa trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập dựa trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập dựa trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Thành lập dựa trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh 3
Thành lập dựa trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ từ thiện/quỹ xã hội

2. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (phải ghi bằng chữ in hoa):………………………….

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………

Tên công ty viết tắt (nếu có):………………………………………………………………

3. Địa chỉ trụ sở chính

Số nhà, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……………………………

Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………………..

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………. Fax (nếu có):…………………….

Email (nếu có):………………………………………. Website (nếu có):………………

– Doanh nghiệp nằm trong (thực hiện đánh dấu X vào ô tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghiệp hoặc khu công nghệ cao)

– Thực hiện đánh dấu X vào ô vuông nếu là Công ty đầu tư chứng khoán/Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)

Tiến hành kê khai thêm một số thông tin sau đây:

Giấy phép thành lập và hoạt động số:…do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày:…./…./…..(nếu có)

Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển hay những khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh: Chọn có hoặc không.

4. Ngành, nghề kinh doanh

STT Tên ngành Mã ngành Ngành/nghề kinh doanh chính (thực hiện đánh dấu X để chọn một trong các ngành đã kê khai)

5. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):……………………………………………………………….

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):……………………………………………………………..

Giá trị tương ứng theo đơn vị tiền nước ngoài (trường hợp nếu có, bằng số, loại ngoại tệ).

6. Nguồn vốn điều lệ

Loại nguồn vốn Số tiền Tỷ lệ (%)
Vốn ngân sách nhà nước
Vốn tư nhân
Vốn nước ngoài
Vốn khác
Tổng cộng

7. Thành viên công ty

Tiến hành kê khai theo Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

– Thông tin về người đại diện theo pháp luật hay người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức (được kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

– Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ thực hiện kê khai trong trường hợp thành viên là nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định hiện hành của Luật Đầu tư):

Mã số dự án:…………………………………………………………………………………….

Ngày cấp:……… /….. /…… Cơ quan cấp:……………………………………………….

8. Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………… Giới tính:……………….

Chức danh:………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:…….. /…. /…….. Dân tộc:……………… Quốc tịch:…………………….

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………………….

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:………………………………………………………………….

Ngày cấp:…./…./…. Nơi cấp:………….. Ngày hết hạn (nếu có):…/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……………………………

Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………………..

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………….

Quốc gia:…………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……………………………

Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………………..

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………….

Quốc gia:………………………………………………. ……………………………………………

Điện thoại (nếu có):…………………… Email (nếu có):………………………………….

9. Thông tin đăng ký thuế

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc:………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………………………………………………..

2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………………..

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:………………………….

Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………………

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có):……………………….. Fax (nếu có):……………………………

Email (nếu có):……………………………………………………………………………….

4 Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này):…../…../…….
5
Hình thức hạch toán Đánh dấu X vào ô thích hợp
Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc

Lưu ý: Trường hợp chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc các đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật thì chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”

6 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày…../….. đến ngày…../…..

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

7 Tổng số lao động (dự kiến):…………………………………
8 Hoạt động theo dự án BTO/BOT/BT/BOO, BTL, BLT, O&M: có hoặc không
9 Chọn 1 trong 4 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng: khấu trừ, trực tiếp trên GTGT, trực tiếp trên doanh số, Không phải nộp thuế GTGt

10. Đăng ký sử dụng hóa đơn

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn
Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế

11. Các thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội

Chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng 1 lần.

12. Những thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ thực hiện kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):……………… Ngày cấp…/…/…… Nơi cấp:………………………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, hợp nhất và các chi nhánh hay văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia và hợp nhất.

13. Các thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:………………………………………..

Ngày cấp:……… /….. /…… Nơi cấp:…………………………………………………….

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):………………………….

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:……………………………………………………………..

Tên chủ hộ kinh doanh:……………………………………………………………………..

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): CMND, CCCD, hộ chiếu, loại khác,…

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (thực hiện kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):…………………………

Ngày cấp:…./…./…. Nơi cấp:……….. Ngày hết hạn (nếu có):…/…/…

14. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội hay quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện được chuyển đổi

Tên cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):..

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (chỉ đối với cơ sở bảo trợ xã hội) hoặc số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (trường hợp đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện):……… Ngày cấp:…/… /…… Nơi cấp:…………………………………………………………

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội hoặc quỹ xã hội hay quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số):…………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………..

Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội hay quỹ từ thiện:……………..

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (thực hiện kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của quỹ xã hội hay quỹ từ thiện): CMND, CCCD, hộ chiếu, loại khác,…

Nếu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung trên Cổng thông tin quốc gia về việc đăng ký doanh nghiệp.

Tôi cam kết:

 • Là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.
 • Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công ty và được dùng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.
 • Sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử, đặt in, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.
 • Có khả năng chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)

Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của Vina Accounting về giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Hy vọng bài viết trên sẽ cung cấp cho bạn đọc nhiều thông tin mới cũng như những kiến thức bổ ích.