Các lưu ý – Hồ sơ hợp lệ

Hồ sơ hợp lệ

Hồ sơ hợp lệ
Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.

 

 

(Quy định tại Khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp)

 

 

 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp l

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hp lệ khi đảm bảo đy đủ các yêu cầu sau:

1. Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.

2. Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử.

3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 

(Quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Khoản 3, Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP)

 

    Mẫu tờ khai

Trả lời