Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần gồm có gì?

Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần là văn bản ghi nhận tất cả nội dung về số vốn mà các cổ đông bỏ ra để hợp tác kinh doanh với nhau và thành lập công ty cổ phần. Biên bản này thường được các cổ đông sáng lập thống nhất và ký kết trước khi cùng nhau thành lập công ty.

Vậy biên bản này cần có những nội dung nào, hãy cùng Vina Accounting tìm hiểu bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

I. Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần cần có những nội dung nào?

Trong biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần cần có đầy đủ các nội dung sau:

  • Thông tin chi tiết về ngày, tháng, năm, địa chỉ để lập biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập công ty
  • Thông tin cụ thể của các cổ đông như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh; quốc tịch; số CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú,…
  • Các thỏa thuận về việc góp vốn thành lập công ty
  • Loại tài sản được dùng để góp vốn: Tiền mặt, tài sản hoặc quyền sở hữu trí tuệ, …
  • Giá trị phần vốn góp và thời gian cam kết góp đủ vốn của từng cổ đông trong công ty
  • Hình thức góp vốn: chuyển tiền mặt, hình thức chuyển khoản, ký séc,…
  • Biên bản thỏa thuận về các vị trí trong công ty, chẳng hạn như ai là Giám đốc/Tổng giám đốc/Người phụ trách từng bộ phận; …

II. Mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần…)

Hôm nay, ngày………tháng …..năm …., hồi …. tại trụ sở ……. Chúng tôi gồm:

Họ và tên:………

Ngày sinh:……..

Hộ khẩu thường trú:……..

Chỗ ở hiện tại:……….

CMND:……

Số cổ phần được biểu quyết:..

Họ và tên:……………..

Ngày sinh:…………….

Hộ khẩu thường trú:…….

Chỗ ở hiện tại:…….

CMND:……..

Số cổ phần được biểu quyết:..

Họ và tên:……

Ngày sinh:…..

Hộ khẩu thường trú:………..

Chỗ ở hiện tại:……

CMND:…..

Số cổ phần được biểu quyết:…

Họ và tên:….

Ngày sinh:……

Hộ khẩu thường trú:…..

Chỗ ở hiện tại:…..

CMND:……

Số cổ phần được biểu quyết:..

Là cổ đông của công ty ……….. đã cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định về các vấn đề sau đây:

1. Góp vốn thành lập công ty

Ông/bà ………………………………góp vốn bằng tiền mặt ….……đồng, chiếm ……………….……. tổng vốn điều lệ.

Ông/bà ………………………………góp vốn bằng tiền mặt ……….đồng, chiếm …………………….. tổng vốn điều lệ.

Ông/bà………………………………góp vốn bằng tiền mặt ……….đồng, chiếm …………………….. tổng vốn điều lệ.

Ông/bà ………………………………góp vốn bằng tiền mặt ……….đồng, chiếm …………………….. tổng vốn điều lệ.

2. Phương thức góp vốn: Các cổ đông trong công ty đã cam kết góp vốn trong 1 đợt:

Ông/bà ………………………………góp vốn bằng tiền mặt ……….đồng, chiếm …………………….. tổng vốn điều lệ.

Ông/bà ………………………………góp vốn bằng tiền mặt ……….đồng, chiếm …………………….. tổng vốn điều lệ.

Ông/bà ………………………………góp vốn bằng tiền mặt ……….đồng, chiếm …………………….. tổng vốn điều lệ.

Ông/bà ………………………………góp vốn bằng tiền mặt ……….đồng, chiếm …………………….. tổng vốn điều lệ.

3. Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của các cổ đông:

Sau khi đã góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận góp vốn với các nội dung sau đây:

Giấy chứng nhận phần vốn góp của ông/bà:………………………………………………………..

Số 01/GCN cấp ngày …./…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của ông/bà:………………………………………………………..

Số 02/GCN cấp ngày ……/…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của ông/bà:………………………………………………………..

Số 03/GCN cấp ngày ……/…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của ông/bà:………………………………………………………..

Số 04/GCN cấp ngày ……/…/……..

Các thành viên trong công ty đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người này đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông gửi cho Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ……………………………………………………………………………………

4. Bầu chủ tịch HĐQT

Bầu ông/bà:………. giữ chức Chủ tịch HĐQT

5. Cử người đại diện với pháp luật

Nhất trí cử ông/bà:………. là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với vị trí Giám Đốc.

Cuộc họp đã kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

Ông/bà:……..

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ông/bà:………

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ông/bà:………

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ông/bà:………

(Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần

III. Tại sao cần lập biên bản thành lập công ty cổ phần?

Cần phải lập biên bản góp vốn công ty CP bởi vì:

Điều lệ được lập ra để chỉ quy định về các vấn đề thiết yếu của doanh nghiệp như thông tin của công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, cơ cấu tổ chức công ty, cách thức giải quyết vấn đề khi có tranh chấp nội bộ …Trong biên bản thỏa thuận sẽ ghi chi tiết cụ thể hơn về các vấn đề sau đây:

  • Hình thức góp vốn của các cổ đông trong công ty: tiền mặt hoặc tài sản…
  • Phương thức góp vốn và thời gian cam kết góp đủ vốn cho công ty…

Biên bản này cần có để xác nhận về việc các cổ đông đã thống nhất với nhau về các nội dung đề cập ở trên trước khi ký vào biên bản thỏa thuận. Nếu không có biên bản thỏa thuận thì sẽ không có sự thống nhất về tiến độ góp vốn trên thực tế hoặc về việc xác nhận các chức danh trong công ty, làm ảnh hưởng đến việc xác định quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong công ty.

Thỏa thuận này có ý nghĩa ngay cả khi công ty chưa thành lập. Nếu các bên liên quan đã thỏa thuận góp vốn và đã chuyển tài sản sang cho người đại diện đứng ra làm các thủ tục nhưng vì 1 vài lý do nào đó mà công ty không được thành lập thì Biên bản họp cổ đông thành lập công ty cổ phần sẽ là cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần

Trên đây là tất cả thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc, hy vọng bài viết này sẽ phần nào giúp bạn nắm được Biên bản thành lập góp công ty cổ phần sẽ có những nội dung gì. Nếu còn có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến việc thành lập công ty, hãy liên hệ với Vina Accounting qua website: vinaaccounting.vn để được đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi tư vấn trong thời gian sớm nhất.